October 15, 2017

DOKTRIN SAHLIYAH DAN UNGKAPAN


BBB,  24 Muharram 1439H. =  14 Oktober 2017M. (Sabtu):
Doktrin Sahliyah dinisbahkan kepada Sahl bin `Abdullah al-Tustari,  Dia adalah Sahl bin `Abdullah bin Yunus bin `Isa bin `Abdullah bin Rafi` dan kunyahnya ialah Abu Muhammad. Dia adalah imam kaum dan `ulama` mereka itu. Dia adalah seorang sufi besar. Dia bercakap tentang ilmu riyadhiyat, tentang ikhlas dan keaiban perbuatan.
Dia bersahabat dengan Muhammad bin Siwar dan menyaksikan Dhu al-Nun al-Mis*ri pada masa dia keluar menunaikan haji di Makkah. Dia meninggal tahun 283H.
Doktrinnya ialah Mujahadah meniadakan (menentang) nafsu dan latihan kezuhudan bagi melazimkan diri mengingati Allah, iaitu dengan jalan berzikir.
Iaitu dengan melazimkan ucapan dan ulangan dzikir – Allah, Allah, Allah, terus menerus dalam satu hari hingga terbiasa dengan ucapan kata-kata itu. Dan lakukan hal yang sama pada hari berikut sampai terbiasa mengucapkannya. Bahkan terbiasa pada malam sehingga tenggelam dalam mengingati Allah.
Mujahadah menentang nafsu bermula dengan mengenali hakikat nafsu yang dikira sebagai jiwa rendah.
Doktrin Sahliyah melihat bahawa nafsu adalah sumber bagi kejahatan.
Adapun nafsu itu ada yang mengatakan ianya suatu `ayn (benda) dalam badan
Ada  pula yang mengatakan dia adalah sifat badan yang bertaraf rendah.
Ianya merupakan tindakan atau sifat-sifat tidak terpuji dari diri seperti sombong, takabbur. Irihati, dengki, mengupat, marah dan sebagainya. Semuanya itu termasuk perkara-perkara dosa.  Sama ada bersifat lahiriah seperti mengumpat, marah, mencuri dan sebagainya atau bersifat dalaman seperti dendam, benci, riya`  dan sebagainya.
Doktrin Sahliyah juga membicarakan cara-cara mengatasi unsur –unsur bertaraf rendah di dalam diri yang bersifat dosa kepada taraf tinggi menjadi pahala. Antara jalannya ialah bermujahadah dengan taubat dan membersih diri dengan dzikir sebagaimana disebutkan pada permulaan. Seterusnya dengan berbagai-bagai ibadat. Semua ini termasuk di bawah proses mengenal diri, lantaran diungkapkan:
``Siapa yang mengenal diri dia mengenal Tuhannya.``
Pengenalan menukarkan elemen rendah diri yang keji kepada terpuji
Menghendar dari pengaruh syaitan kepada jiwa malaikat.
Menukar dari perkara dosa kepada berpahala
Menukar dari elemen neraka kepada syurga.
Didengar dari Abu al-Husain al-Farisi berkata, aku mendengar Muhammad bin al-Husain berkata, berkata Sahl, ``Siapa yang kosong hatinya daripada menyebut tentang keakhiratan, maka dia terdedah kepada waswas syaitan.``
Adalah didengar bahawa Sahl bin `Abdullah berkata,
``Tidaklah bagi hati dan nafsu, melainkan Allah memerhatikannya sama ada malam atau siang. Sesungguhnya hati atau nafsu memerlukan kepada ilmu atau dipengaruhi iblis.
Berkata Sahl bin `Abdullah, adalah kewajipan bagi sufi tiga perkara, memelihara rahsianya, menunaikan kefardhuan dan menjaga kefaqirannya.
Berkata Sahl, ``Allah ialah kiblat niat, dan niatr kiblat hati, dan hati kiblat badan, dan badan kiblat anggota  dan anggota kiblat dunia.``
Berkata Sahl bin `Abdullah, ``Siapa yang bersifat  z*an  diharam  (terhalang) daripadanya keyakinan, siapa yang bercakap perkara-perkara tidak berkenaan terhalang daripadanya kebenaran, dan siapa yang anggotanya sebok dengan perkara-perkara tidak disuruh Allah terhalang daripadanya wara`.``
Dihikayatkan daripada Sahl bin `Abdullah yang berkata ada tiga fitnah yang merosakkan:
Fitnah am, iaitu yang mengabaikan ilmu.
Fitnah khas, yang mencari rukhs*ah an menta`wil
Dan fitnah ahlu al-ma`rifat, yang sepatutnya  melazimkan  hak waktu dengan menangguhkannya kepada waktu yang lain.
Berkata Sahl bin `Abdullah: Usul bagi kita tujuh perkara::
Berpegang dengan kitab Allah Ta`ala (Al-Qur`an)
Mengikut Sunnah Rasulullah s.a.w.
Memakan yang halal, menegah dari perkara-perkara menyakitkan (merosakkan)
Menjauhi perkara-perkara dosa, taubah dan menunaikan hak-hak.
Ibn `Is*am berkata, dia mendengar Sahl bin `Abdullah berkata, ``
``Tidak ada penolong melainkan Allah, tidak ada dalil melainkan Rasulullah, tidak ada bekalan melainkan  taqwa dan tidak ada amal melainkan dengan sabar.
Dan berkata Sahl bin `Abdullah, amalan ialah dengan taufik dan taufik daripada Allah dan kuncinya ialah do`a dan merendah diri (tadharru`).
Demikian Doktrin Sahliyah dan ungkapan-ungkapan.

Sekian.

No comments:

Post a Comment