August 16, 2018

KOMENTAR TERHADAP KERTASKERJA `KOMUNIKASI MASJID` - MASALAH ISTILAH


KOMENTAR TERHADAP KERTASKERJA `KOMUNIKASI  MASJID` - MASALAH ISTILAH
BBB, 03 Zulhijah 1439H. = 15 Ogos 2018M. (Khamis):
Kertaskerja yang dibentang oleh Profesor Dr. Yusof bin Hussain bertajuk ``Komunikasi Masjid: Satu Penilaian` di Bilik Seminar Masjid Al-Umm pada  Sabtu 15 Zulkaedah 1439H. bersamaan 28 Julai 2018 itu diulas oleh Profesor Dr. Mahyuddin bin Yahaya dari Universiti Islam Sultan Ali (UNISA) Brunei. Profesor Mahyuddin secara kebetulan pulang bercuti ke Bangi ). Beliau Mantan Pensyarah Sejarah Islam, di Jabatan Sejarah, UKM) sebelum ke Brunei. Penulis mendekatinya dan memohon persetujuan darinya untuk mengulas kertaskerja yang yang dibentangkan oleh Prof. Yusof, al-hamdulillah beliau bersetuju.
Sebelum membuat ulasan beliau membincangkan dari segi istilah. Beliau meyebut bahawa istilah `Masjid` adalah istilah murni yang memang terdapat di dalam banyak tempat di dalam Al-Qur`an dan terakam dalam sejarah. Masjid adalah institusi yang awal diberi tumpuan oleh Rasulullah s.a.w. apabila Baginda dan sahabat-sahabat berhijrah ke Madinah dengan membina Masjid Quba` dan Masjid Madinah. Dan institusi masjid menjadi inatitusi yang penting di dalam pembangunan ummah. Masjid bukan saja sebagai tempat ibadat, tetapi juga pusat bagi penbdidikan, pentadbiran dan kegiatan kemasyarakatan.
Prof. Mahyuddin bertanya, `Masjid` bererti `Tempat Sujud`, kalau di dalam bahasa `Arab isim makan, seharusnya disebut `Masjad`, tetapi di dalam Al-Qur`an dan dalam sirah disebut `Masjid`, mengapa ?
Menurut Profesor Mahyuddin, ini menunjukkan bahawa `Masjid` adalah nama khas yang bukan saja bermaksud tempat sujud, tetapi berbagai-bagai kegiatan dilakukan di masjid sebagaimana berlaku dalam sirah dan tamadun dan peradaban ummah. Ianya membedakan dari semata-mata sebagai isim makan (Masjad), tetapi nama bagi tempat yang mempunyai konsepsi yang luas (Masjid).
Dengan menanggapi erti masjid dengan konsepsi yang luas, menurut Profesor Mahyuddin, membuka ruang yang luas bagi kita memhami erti masjid dan kaitannya dengan `komunikasi` yang berhubung dengan `Masjid` dengan erti kata yang luas itu.
Berhubung dengan istilah yang berhubung dengan masjid juga, Profesor Mahyuddin juga menyatakan ketidaksenangan beliau berhubung dengan istilah `Sembahyang`, iaitu salah satufungsi dan aktiviti yang berlaku di masjid.
Menurut Profesor Mahyuddin, jika penggunaan istilah sembahyang itu digunakan, lantaran pada peringkat permulaan – dalam keadaan mencari-cari istilah, bolehlah diterima secara sementara.
Menurutnya `Sembahyang` adalah dari istilah Sanskrit yang merujuk kepada kegiatan:
Sembah  = Menyembah
Yang       = Roh nenek moyang
Jadi di dalam istilah `Sembahyang` bercampur aduk yang di dalamnya ada unsur, Sanskrit, Hindu-Buddha dan animisma.
Elemen-elemen di atas adalah tidak sesuai dikekalkan sebagai istilah keislaman.
Sememangnya menurut Profesor Mahyuddin, istilah `Sembahyang` boleh diguna dan memang diguna sebagai istilah ibadat di dalam upacara keagamaan dalam agama Hindu dan Buddha dan amalan keagamaan yang lain.
Beliau menekankan bahawa istilah yang paling tepat ialah istilah `Solat`. Istilah ini termaktub di dalam Al-Qur`an dan digunakan di dalam tradisi keilmuan, pengajaran dan amalan ibadat keislaman. Beliau berharap iatilah `Solat` ini sahaja digunakan di dalam ibadat ibadat solat.
Istilah ini tidak diterjemahkan kepada kata yang lain dan tidak ada istilah yang tepat yang menggambarkan ciri ibadat `Solat` yang  melibatkan lahiri dan rohani. Istlah `Solat` diberi takrif oleh ulama` fiqh sebagai:
``Kata-kata dan perbuatan yang bermula dengan dengan takbir dan berakhir  dengan salam.``
Takrif yang lebih lengkap dengan ditambah elemen rohani adalah:
`Komunikasi lahiri dan rohani antara hamba dengan Allah,  dengan  kata-kata dan perbuatan  menurut rukun-rukun bermula dengan takbir dan berakhir dengan salam.``
Dengan istilah-istilah yang tetap dan tepat  memurnikan ibadat.
Sekian.

No comments:

Post a Comment