January 5, 2017

KARANGAN-KARANGAN AL-QUSHAIRY


BBB, 05 Rabi`ul Akhir 1438H. =  04 Januari 2016 (Rabu):
Sungguhpun Abu al-Qasim bin `Abdul Karim bin Hawazin al-Qushairy terkenal sebagai seorang tokoh sufi dengan karangannya berjudul Al-Risalat al-Qushairiyyah, tetapi Al-Qushairy  menghasilkan karangan-karangan yang lain dari bidang tasawuf, ini termasuklah di dalam bidang tafsir, hadith, fiqh,  tauhid, akhlak, adabiyyah, puisi dan dzikir.
Menurut Muhammad Luqman Hakiem yag membuat kajian tentang Al-Qushairy  dan  menterjemahkan Al-Risalat al-Qushairiyyah  ke dalam bahasa Indonesia (1417H.), terdapat 29 buah karangan Al-Qushairy  di dalam berbagai bidang. Karya-karya berkenaan (menurut abjad):
1.       Ahkam Shar`i
2.       Adab al-Sufiyyah
3.       Al-Arba`in fi al-Hadith – Hadith-hadith  empat puluh yang dihimpunkannya yang di dalamnya  ada sanad yang muttasil dengan gurunya sendiri – Abu `Ali al-Daqqaq.
4.       Istifadat al-Muradat
5.       Bughyat al-Maqasid al-Tasawwuf.
6.       Al-Tahbir al-Tadzkir
7.       Tartib al-Suluk  fi T*ariq Allah Ta`ala
8.       Al-Tauhid al-Nabawiyy
9.       Al-Taysir fi `Ilm al-Tafsir  (Dianggap tafsir terbaik oleh Ibn Khalikan,  Al-Subky dan Jalaluddin al-Suyut*iyy).
10.    Al-Jawahir,
11.   Hayat al-Arwah wa al-Dalil ila T*ariq al-Islah
12.   Dewan Shi`r
13.   Al-Dzikr wa al-Dzakir
14.   Al-Risalat al-Qushairiyyat fi `Ilm al-Tasawwuf (438H//1046M.).
15.   Sirat al-Mashayikh
16.   Sharh al-Asma` al-Husna
17.   Shakayat Ahli al-Sunnah ma` Nalahum min al-Mihnaj (Mempertahankan madzhab Ash`ari dari serangan lawan)
18.   `Uyun al-Ajwibah li Usul al-As`ilah.
19.   Al-Fusul fi al-Usul
20.   Lat*`if al-Isharat (Tafsir dari  ayat-ayat terpilih mengenai haqiqat dan Ma`rifat).
21.   Al-Luma` fi al-I`tiqad
22.   Majalis Abu `Ali Hasan al-Daqqaq.
23.   Al-Mi`raj
24.   Al-Munajat
25.   Al-Manthur al-Khitab fi Shuhud al-Bab
26.   Naskh al-Hadith wa  Mansukhih
27.   Nahwu al-Qulub al-Saghir
28.    Nahwu al-Qulub al-Kabir
29.   Nukatu Uli al-Nuha.
Memandangkan pada jumlah karangan di dalam berbagai bidang yang dihasilkan oleh Al-Qushairy menunjukkan beliau seorang yang kreatif dan mendalam di dalam berbagai bidang yang didalaminya, terutama di dalam bidang tasawuf.
(Imam Al-Qushairy al-Naisabury, Risalatul Qushairiyyah (Terjemahan Muhammad Luqman Hakiem, Penerbit Risalah Gusti, Surabaya, 1417/1997: XXIV-XXV). 
Adapun karya Al-Risalah al-Qushairiyyah yang menjadi bahan pembicaraan, menurut Muhammad Luqman Hakiem terdapat 9 nakhah kitab  Al-Risalat al-Qushayriyyah tersimpan  di Perpustakaan Nasional Al-Asad, Damascus, Syria. Pada dasarnya adalah banyak persamaan, Cuma perbezaan dari segi saiz kertas dan tebal nipisnya.
Terdapat pula  9 percetakan yang telah menerbitkan naskhah Al-Risalat al-Qushairiyyat. Penulis mempunyai sebuah kitab berkenaan, tetapi tidak jelas tentang penerbit dan di mana diterbitkan.
Penulis membuat bandingan dengan  cetakan yang ada pada penulis dan didapati adalah  sama sebagaiumana yang disebutkan bagi cetakan kedua iaitu  diterbitkan di Penerbitan Bulaq, Mesir, tahun 1287H./1870M., iaitu setebal 219 halaman., berkulit kambing berhias awan larat.
Penerbitan kitab ini adalah istimewa dan merupakan satu penghargaan yang tinggi terhadap Shaykh Al-Qushairy, lantaran sebelum dari akhir abad ke 13H atau pertengahan abad ke 19M, teknologi percetakan bagi kitab  belum wujud. Sebelum daripada itu kitab-kitab yang dihasilkan adalah disebarkan melalui penyalinan tulisan tangan. Percetakan mula lahir pada pertengahan abad ke 19 atau akhlir abad ke 13H.  di Makkah seperti percetakan Al-Miriyyah al-Ka`nah, atau al-`Amirah dan di Mesir ialah seperti percetakan Bulaq dan Penerbitan al-Maymaniyyah.
Pada halaman hadapan percetakan Bulaq ini secara simple di atas permukaan kertas yang kosong terdapat maklumat berikut:
              Al-Risalat al-Qushairiyyah mengenai ilmu tasawuf bagi Imam yang alim
                          Yang  menghimpun  antara shari`at  dan  hakikat   Abi
                                     Al-Qasim `Abd al-Karim  bin  Hawazin
                               Al-Qushairy mencahayakan  Allah tempat rehatnya
                                         Dilebihkan  kebaikannya
                                                Dan dipeliharakan
                                                            M.
Dan pada bahagian tepinya ialah keterangan  daripada sharh Shaykh Islam Zakaria al-Ansari                                     rahimahullah
Pengarang dilahirkan pada bulan Rabi`ul Awwal tahun 376H. dan meninggal subuh hari Ahad 16 Rabi`l-Akhir tahun 465H. di Naisabur. Sekian.
Kitab ini digunakan di dalam kajian dan pembicaraan di samping menggunakan ediri terjemahan Indonesia dan kitab-kitab yang berhubungan.

Sekian.

No comments:

Post a Comment