January 8, 2017

PENDEKATAN DAN KANDUNGAN KITAB AL-RISALAT AL-QUSHAIRIYYAH


BBB, 08 Rabi`ul-Akhir 1438H. = 07 Januari 2017M. (Sabtu):
Dari segi pendekatan, walaupun  berbeza dari segi penyusunan pada dasarnya  kitab  Al-Risalat al-Qushairiyyah   tiada kelainan, khususnya dari kandungan berbanding  dengan  apa yang dibicarakan oleh kalangan sufi sebelum Al-Qushairy.
Al-Qushairy membahagikan kandungan kitab Al-Risalat al-Qushairiyyah  kepada bab-bab dan fasal-fasal (fasal-fasal adalah secara ringkas). Terdapat 54 bab yang sederhana panjangnya dan 15 fasal yang ringkas-ringkas. Persoalan utama ialah apa yang terkandung di dalam 54 bab berkenaan.Manakala penterjemah kitab Al-Risalat al-Qushairiyyah  kepada bahasa Indonesia oleh Mohammad Luqman Hakiem membahagikan kandungan kepada lima bab sahaja iaitu:
1)      Prinsip-Prinsip Tauhid Dalam Pandangan kaum Sufi
2)      Terminologi Tasawuf
3)      Penjelasan Tentang Tahapan-Tahapan (Maqamat) Para Penempuh Jalan Sufi
4)      Kondisi Rohani dan Karamah
5)      Para Tokoh Sufi
Dari segi pemberian judul bagi bab ini boleh ditambah selepas bab satu kepada bab dua yang memang di dalam kitab adalah bab, iaitu tentang: Sebutan Shaykh-shaykh Tariqat yang menandakan perjalanan mereka dan perkataan mereka  pada membesarkan Shari`ah yang menjadikan enam bab.
Karya bentuk kitab yang Penulis gunakan pada dasarnya mempunyai persamaan, tetapi sebagaimana disebutkan kepada lima bab (buku), tetapi  di dalam kitab adalah 54 bab dengan lapan belas fasal secara ringkas. Cuma agak berbeza ialah dari segi penyenaraian tokoh-tokoh sufi pada akhir kedua-dua kitab yang dibicara dan dibandingkan, bahawa kedua-dua kitab/buku sama menyenaraikan sebanyak 83 tokoh sufi  pada bahagain belakang, tetapi tidak seturut sama dari penyusunan nama. Misalnya kitab  memulakan dengan Ibrahim bin Adham, diikuti dengan Dzu al-Nun al-Misri dan al-Fudhail bin `Iyadh, manakala bagi buku terjemahan  oleh Mohammad Luqman Hakiem memulai dengan Abdullah Al-Abhury, diikuti dengan Ruym bin Ahmad dan Ahmad al-Adamy. Apakah ini menunjukkan bahawa nama-nama tokoh yang disertakan pada bahagian akhir kitab dan juga buku berkenaan adalah merupakan tambahan yang baharu ?. Apa lagi dilihat bahawa bagi versi terjemaham bagi  tiap-tiap tokoh diberi huraian tentang latar belakang tiap seorang daripada mereka, manakala bagi nama-nama tokoh ini pada bahagian akhir kitab itu disenaraikan nama sahaja dengan jumlah tokoh sama sebanyak 83 orang menjadikan kandungan buku lebih banyak dan lebih tebal.
Sebagaimana telah disebutkan bahawa pendekatan atau keilmuan tasawuf itu tidak sunyi dari kontroversi dan tuduhan. Ada yang mengatakannya sebagai sesuatu tambahan dan tidak perlu dan tidak kurang yang menuduhnya sebagai menyeleweng.  Tuduhan yang seumpama ini berlaku terhadap Al-Qushairy sendiri, sehingga beliau terusir dari Naisaburi tempat asal dan tempat kegiatan beliau mengembangkan berbagai-bagai bidang keilmuan, khususnya  tasawuf.
Dalam hal ini kita dapat memahami mengapa  di dalam kitab Al-Risalat al-Qushairiyyah  ini Al-Qushairy memberi keutamaan pada memberi penerangan tentang Usuluddin (Di dalam kitab dijadikan sebagai fasal bagi permukaan, tetapi bagi teks terjemahan sebagai bab). Penerangan tentang pegangan usuluddin bagi kaum sufi, ialah bagi menjelaskan, bahawa pegangan usuluddin mereka tidak ada kelainan dari apa yang dipegang oleh kalangan Ahlu al-Sunnah wa Al-Jama`ah, sepatutnya tidak ada keraguan dari  segi pegangan akidah mereka. Pembicaraan tentang akidah diawalkan juga adalah ada kewajaran, kerana ianya adalah induk bagi keilmuan Islam, tanpa pegangan akidah yang betul, bererti segala yang lain turut tidak betul dan tidak boleh diikuti. Keadaan yang sama dilakukan oleh Al-Kalabadzi sebelum ini di dalam kitabnya Al-Ta`arruf li Madzhab Ahl al-Tasawwuf, beliau juga mengambil pendekatan menerangkan pandangan dan pegangan kaum sufi dari segi pegangan tauhid (Bab Lima), bagi mengelak dari tuduhan menyeleweng dan membuktikan tidak ada kelainan dari segi pegangan akidah mereka.
Kita juga dapat memahami mengapa di dalam kitab Al-Risalat al-Qushairiyyah   ini selepas membicarakan tentang tauhid, diikuti bab  seterusnya ialah pembicaraan tentang  sharti`at, iaitu bab:
Menyebut Shaykh-Shaykh Tariqat (Tasawuf) ini menunjukkan bahawa perjalanan mereka dan perkataan mereka adalah menurut lunas-lunas shari`at, bahkan menunjukkan pembesaran mereka terhadap shari`at, bahawa mereka tidak bercanggah dengan shari`at, jika ada tuduhan berlaku.
Satu persoalan dari segi pendekatan dan pengkategorian juga dapat diperkatakan, bahawa sebagaimana disebutkan  bahawa Abu Nasr al-Sarraj al-Tusi di dalam kitabnya Al-Luma` adalah tokoh sufi atau pengarang yang mula-mula dengan jelas membahagikan persoalan-persoalan yang dikategorikan kepada maqam dan hal. Tetap ciri-ciri bagi maqam dan hal kadang-kadang kabur dan semacam ada bagi satu kategori ada pada yang lain dan bertindih, maka kita dapati Al-Kalabadzi merangkumi keseluruhannya kepada ahwal.   Di dalam hal ini Al-Qushairy tidak membuat pembahagian secara jelas, tetap penterjemahnya, iaitu Mohammad Luqman Hakiem, nampaknya meletakkan semua aspek  adalah di bawah maqamat (maqam-maqam) keseluruhan. Barangkali sedikit sebanyak mengelirukan bagi mereka yang mau melihat dan mengkategorikan sebagai ahwal dan maqamat. Di dalam hal ini jalan selamat ialah sebagaimana diambil oleh `Abdul Qadir `Isa  di dalam Haqa`iq `an al-Tasawwuf yang mengkategorikan apa yang dinamakan sebagai ahwal dan maqamat itu sebagai `Jalan-Jalan  Menuju Kepada Allah`.
Wakau bagaimana di dalam membicarakan kandungan  kitab  Al-Risalat al-Qushairiyyah ini kita akan mengikut apa yang disusun oleh pengarangnya sendiri, iaitu Al-Qushairy, bahkan di dalam pembicaraan ini teks kitab yang di dalam bahasa `Arab sebagai teks asal akan lebih diutamakan, lantaran buku teks terjemahan ada perubahan dan tambahan-tambahan yang dibuat, walau bagaimana buku terjemahan ini turut digunakan sebagai teks tambahan, kerana banyak maklumat dan keterangan yang dapat dijadiakn bahan tambahan, di samping banyak lagi kitab-kitab yang dapat digunakan sebagai maklumat sokongan. Kitab Al-Risalat al-Qushairiyyah  adalah kitab tasawuf penting kerana ianya  adalah jambatan penting yang menyambungkan dari   Al-Ri`ayat oleh al-Muhasibi  kepada Al-Luma` oleh Al-Sarraj  membawalah kepada Al-Risalat al-Qushayriyyat oleh Al-Qushairy membawalah kepada Ihya` `Ulum al-Din oleh Al-Ghazali. Iaitu kesinambungan yang memantapkan.

Sekian.

No comments:

Post a Comment