May 6, 2017

`AYN AL-YAQIN, `ILMU AL-YAQIN DAN HAQQ AL-YAQIN: MEMPASTIKAN KEBENARAN


BBB,  10 Sha`ban 1438H. =  07 Mei 2017M. (Sabtu):
Ketiga-tiga istilah di atas dapat didekati secara ilmiah, selain dari pendekatan tasawuf. Menurut Al-Qushairy istilah-istilah ini mencerminkan taraf keilmuan yang tinggi – Jika didekati secara ilmiah.
 Yaqin kata Al-Qushairy ialah ilmu yang tidak dimasuki kepada minda seseorang sebarang keraguan tentang kemutlaqan yang diyakini.
Adapun ilmu al-yaqin ialah keyakinan, begitu juga `ayn al-yaqin ialah diri yaqin dan menurut Al-Qushairy,  haqq al-yaqin juga nafsu  (diri) al-yaqin.
 Menurut Al-Qushairy,
Adapun ilmu al-yaqin menurut kewajipan istilah mereka itu, iaitu  perkara yang disertai dengan burhan, dan `ayn al- yaqin  apa yang dihukum oleh keterangan (al-bayan), dan haqq al-yaqin apa yang disifatkan yang menyertai kenyataan.
Maka ilmu al-yaqin bagi mereka yang mempunyai akal
Aynu al-yaqin bagi mereka yang mempunyai ilmu
Dan haqqal-yaqin bagi mereka yang mempunyai ma`rifat.
Al-Qushairi tidak menghurai lanjut tentang istilah-istilah ini yang sepatut dapat diberi contoh dan huraian secara panjang lebar.
Istilah-istilah di atas penting dan bukan saja digunakan sebagai istilah tasawuf  bagi menerangkan aspek-aspek yang berhubung dengan tasawuf, tetapi istilah-istilah di atas dapat digunakan di dalam berbagai-bagai ilmu – termasuklah ilmu akidah.
Di dalam penggunaan kepelbagaian ilmu susunan pembicaraan seharusnya bermula dengan:
`Ayn al-yaqin, diikuti dengan ilmu al-yaqin dan seterusnya  haqq al-yaqin.
`Ayn al-yaqin adalah berada pada tahap rendah dan sepatutnya tidak digandingkan dengan perkataan al-yaqin, kerana  tahap kebolehpercayaannya lebih rendah dan kadang-kadang boleh dipersoalkan.
Bermaksud `ayn, ialah salah satu panca indera yang ada pada manusia iaitu `mata` (`ayn bererti mata) dan tarafnya sebagaimana indera yang lain iaitu mendengar, mengecapi, merasa, mencium dan melihat sendiri. Sememangnya salah satu cara mempastikan sesuatu adalah dengan melihat seperti melihat sebuah rumah, kenderaan,  pokok dan sebagainya yang dengan melihat kita mengenali perkara-perkara tersebut.
Tetapi mata mempunyai kelemahan-kelemahannya misalnya kepastian dan kejelasan bergantung pada jauh dan dekat atau setakat mana kemampuan melihat seseorang, kalau matanya rabun dan kelabu, penglihatannya tidak jelas dan tidak dapat melihat secara betul secara perfect. Kadang-kadang mata dikelirukan , misanya jika diletak pensil dalam sebuah gelas berisi air, maka kelihatan dari luar pensil bengkok, kerana bias. Jadi penglihatan tidak lagi tepat.
Keadaan yang sama berlaku pada panca indera yang lain. Misalnya mendengar sesuatu bunyi bergantung pada jauh dan dekat dan bergantung pada kesihatan telinga seseorang. Kiranya telinga tidak jelas pendengaran, maka pendengarannya tidak jelas, sebab itu kebolehpercayaan pada pendengaran berlebih kurang dan tidak tepat.
Keadaan yang sama bagi indera hidung. Hidung yang sihat tidak sama kemampuan mencerap bau dengan hidung orang sakit, selsema umpamanya. Begiti juga indera kecapan seperti lidah, seorang yang sihat mengecapi gula adalah manis, tapi bagi orang yang sakit, maka gula dirasanya pahit. Begitu juga dengan sentuhan kulit bagi yang sihat berlainan dari kulit orang yang sakit.
Pokoknya maklumat yang didapati melalui panca indera ada menimbulkan keraguan dan tidak tepat. Sebab itu maklumat yang didapati dari panca indera tidak tepat dan rendah dari segi keyakinan.
Adapun ilmu al-yaqin adalah dapatan yang betul dan tepat. Ianya didasarkan pada akal dan bersifat rasional. Sesuatu yang dinamakan ilmu adalah benar, dan jika tidak benar, maka dianya tidak dikatakan ilmu. Berbagai kaedah bagi memastikan sesuatu itu betul dan bertaraf ilmu.  Sebagai contoh ialah penggunaan kaedah metamatik adalah merupakan kaedah yang betul dan menghasilkan jawapan yang betul. Misalnya dengan menggunakan kaedah campur, tolak dan bahagi dapat menghasilkan jawapan yang betul dan dapat diberi dengan angka yang tepat dan tidak diragukan.
Selain dari menggunakan kaedah matematik, ialah menggunakan kaedah logik, yang hampir kaedahnya dengan matematik yang menghasilkan jawapan yang logik. Misalnya dalam membuktikan wujudnya Allah dan bukti-bukti sifat-sifat-sifat wajibNya ialah dengan kaedah dalil,  burhan dan logik yang mempunyai premis pertama dan kedua dan natijah.
Kaedah yang lain ialah dengan menggunakan kaedah-kaedah penyelidikan yang memberi jawapan yang tepat. Pendeknya `ilmu al-yaqin adalah ilmu yang tepat dan diterima kebenarannya dan ia adalah merupakan ilmu.
Haqq al-yaqin, haqq  bererti benar  dan hakikat, iaitu sesuatu adalah hak dan benar. Dia adalah di atas bagi ilmu setelah terbukti dengan ilmu. Maka dia adalah hakikat. Misalnya kewujudan Tuhan Yang Maha Esa adalah haqq dan hakikat yang dibukti secara akli dan logik, maka dia adalah hakikat sebenarnya dan tidak dipersoal dari segi benarnya.
Ketiga-ketiga tahap mempastikan kebenaran sesuatu itu penting di dalam perbincangan keilmuan. Tarap dapatan secara pannca indera  adalah rendah dan oleh kerana dapatanya berbeza, maka kebolehpercayaannya rendah dan tidak boleh dipercayai sepenuhnya kecuali dengan sokongan kaedah keilmuan yang lain. Adapun taraf ilmu yang dipastikan terutama berdasarkan kaedah rasional akal adalah menepati kebenaran dan boleh diterima secara ilmiah. Adapun haqq al-yaqin adalah taraf yang telah melalui ilmu dan diterima secara haqq. Ianya disandarkan bukan saja oleh akli, tetapi juga rohani.

Sekian.

No comments:

Post a Comment