May 4, 2017

SHARI`AT DAN HAKIKAT : PEMBICARAAN POPULAR


BBB, 08 Sha`ban 1438H. =  05 Mei, 2017M. (Rabu):
Adalah dua istilah yang popular di dalam tasawuf yang biasanya didahulukan dengan t*ariqat dan baru diikuti dengan shari`at, kemudian hakikat dan ma`rifat.
Namun penekanan berbeza dan ada yang melihat bahawa ma`rifat adalah yang paling utama yang ditekankan dan pendekatan ini berorientasikan aqidah, lantaran di dalam keilmuan tersebut ditekankan bahawa:
Awwalu wajibin `ala al-nsan ma`rifat Allah
Bermaksud, seawal-awal kewajiban di atas insan ialah ma`rifat  (mengenal Allah)
Atau di dalam ungkapan Matan Jauharat al-Tauhid:
Fa kullu man kullifa shar`an wajaba    `Alayhi an ya`rifa ma qad wajaba
Bermaksud:
Maka setiap orang ditaklif shara` wajib
Ke atasanya mengenal apa  yang diwajib.
Tokku Paloh (Syed `Abdul Rahman bin Muhammad) dari Terengganu di dalam kitabnya yang berjudul Ma`arij al-Lahfan sebuah kitab tasawuf mengambil pendekatan, bahawa ma`rifat berkedudukan utama dan pertama di dalam keilmuan tasawufnya. Pendekatannya adalah bersamaan dengan pendekatan keilmuan akidah, bahawa seorang itu perlu mengenal Allah dan RasulNya dan rukun-rukun iman yang lain. Penekanan terhadap ma`rifat Allah dan Rasulnya selari dengan `Shahadat Tokku` yang disusunnya berhubung dengan huraian terhadap dua kalimah Shahadat.
Kembali kepada penyusunan biasa yang didahului oleh tariqat.
Tariqat dari segi lughah biasa bererti jalan – bagi mengenal.
Maksud jalan dari segi biasa, ialah pembelajaran dengan sesuatu ilmu yang membuka jalan ke arah pengenalan,  kefahaman dan amalan ilmu berkenaan. Bagi memahami ilmu akidah perlu memahami tariqatnya misalnya memahami rukun akal yang membawa kepada pengenalan Allah Ta`ala, sifat-sifatNya yang wajib, mustahil dan harus. Demikian juga dengan kewajipan memahami terhadap Rasul dan sifat-sifat. Seterusnya berhubung dengan rukun-rukun iman yang lain.
Di dalam ilmu tasawuf, tariaqatnya ialah memahami dan mengamali tahap-tahap dari peningkatan kerohanian di dalam keilmuan yang berkenaan dari segi maqam-maqam seperti taubah, zuhud,  sabar, faqr, tawadhu`, tawakkal dan redha.
Begitu juga dengan tahap-tahap ahwal seperti khauf,  taqwa, ikhlas, syukur, uns, qurb, mahabbah dan yaqin.
Manakala di sana ada tariqat dinisbahkan kepada amalan bertariqat yang dipimpin oleh guru-guru, maka pengikut-pengikut dikehendaki mengikuti dan beramal mengikut kaedah yang dianjur oleh guru bagi tariqat berkenaan seperti dzikir, wirid dan pembacaan-pembazaan yang dianjur dan diamalkan di dalam tariqat-tariqat tertentu. Misalnya tariqat, Shadzili, Sammani, Naqshabandi dan sebagainya.
Di dalam pendekatan yang dibuat oleh Al-Qushairy, dua istilah yang diberi tumpuan iaitu Shari`at dan Haqiqat.
Shari`at ialah bidang yang berhubung dengan ibadat, mu`amalat, munakahat, jinayah dan jihad. Bidang-bidang ini seharusnya dipatuhi dan dijalankan di dalam masyarakat dan umat Islam. Tiap-tiap bidang mempunyai pecahan dan huraian secara detail yang telah dihuraikan oleh `ulama`-`ulama` Islam. Adalah menjadi kewajipan bagi umat Islam melaksanakan kewajipan ke atasnya, misalnya dari segi ibadat dengan pecahan-pecahan, begitu juga di dalam bidang mu`amalat, munakahat dan sebagainya.
Al-Qushairy tidak membicarakan bidang shari`at secara detail, sebaliknya dikatakan:
``Shari`at ialah perkara yang diiltizamkan dengan `ubudiyyah``.
Sebenarnya dari segi kedudukan di dalam Islam shari`ah adalah penting, ia adalah manifestasi dari akidah. Bahawa dengan keyakinan dengan keesaan Allah, maka dilaksanakan segala suruhanNya terutama di dalam bidang ibadat yang prinsip-pribsip terdapat di dalam Al-Qur`an. Jika disifatkan Islam sebagai sebuah bangunan, maka bentuk lahir dari bangunan itu adalah aspek-aspek shari`at. Tanpanya tiada manifestasi lahir dari segi keislaman.
Manakala hakikat dari makna biasa, ialah kebenaran dari sesuatu yang ada itu dari segi lahir dan maknawinya. Ibarat ibadat kesempurnaan ialah dari segi kebersihan jiwa dan niat yang melakukan solat dan solatnya dilakukan dengan betul dari segi lahir dan maknawinya, tidak bersifat luaran sahja. Fokusnya penyempurnaan lahir batin, termasuk niat dan keikhlasan dan fokus sepenuhnya kepada Allah dari segi ta`abbudiyyah.
Tentang hakikat ini kata Al-Qushairy:
``Hakiklat ialah mushahadah Rububiyyah.``
 Tambah Al-Qushairy,  ``Maka tiap-tiap shari`at yang tidak diperteguhkan dengan hakikat, maka tidak diterima (?).`` dan lagi, Tiap-tiap hakikat yang tidak diqaydkan dengan shari`at maka tidak berhasil.``
Tambahnya lagi, Shari`at datang mentaklifkan makhluk dan hakikat menyatakan perkara haq, maka shari`at engkau menyembahNya dan hakikat engkau menyaksikanNya. Shari`at mendirikan apa yang disuruh dan hakikat menyaksikan apa yang berlaku dari qadha` dan qadar dan dari segi sembunyi dan zahir.
Al-Qushairy juga memetik pendapat Abu `Ali al-Daqqaq yang mengatakan:
``Iyyaka na`budu  menjaga shari`ah dan Iyyaka nast`in ialah iqrar dengan shari`ah, dan ketahuilah bahawa shari`ah hakikat dari sekira-kira bahawasanya kewajipan dengan suruhan dan hakikat juga shari`ah dengan sekira-kira dia adalah ma`rifat dengannya akan Allah Subhanahu wa Ta`ala yang diwajibkan dengan suruhanNya.``
Ma`rifat dari segi tasawuf adalah peringkat penyempurnaan tertinggi dari segi rohani.
Walau apapun tasawuf adalah aspek ihsan yang berperanan meningkatkan kualiti rohani agar dengannya meningkatkan mutu akidah, ibadah dan kehidupan. Ianya merupakan nilai tambah yang mempertingkat dan memperkukuhkan selagi ianya tidak bercanggah dengan akidah dan shari`at. Nilai tambah ini tidak sekali-kali boleh menghukum tentang akidah dan shari`ah, sebaliknya ia perlu mematuhinya. Allah jua yang menentu, menerima atau menolak amalan. Semoga kita diterima amalan dan mendapat keredhaanNya.

Sekian.

No comments:

Post a Comment