May 8, 2017

SHAHID DAN SHAHADAH, BERBAGAI WASILAH


BBB, 10 Sha`ban 1478H. =  07 Mei 2017M. (Ahad):
Antara istilah yang disusun oleh Al-Qushairy ialah kalimah `Al-Shahid` yang akar katanya berasal dari shahida, yashhadu, shahadah, shahid,  mashhud, mushahadah.
Menyebut istilah di atas, mengingatkan kita kepada dua kalimah shahadah, iaitu:
Ashhadu an la ilaha illa Allah , wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah
Bermaksud: Aku naik SAKSI bahawasanya  tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah dan aku naik SAKSI  bahawa Muhammad itu Pesusuh Allah.
Konsep Naik Saksi, Bersaksi dan Aku Shahid secara bershahadah adalah penegasan, pengukuhan dan pernyataan secara pengakuan secara benar terhadap apa yang dilakukan, ianya secara sirius dan bukan bersifat main-main.
Saksi di sini pada asalnya boleh dengan mata kepala, tetapi ianya lebih kepada rasional dan penuh sedar dan benar. Misalnya naik saksi tentang kewujudan dan kebenaran akan wujudnya Allah dengan bukti penyaksian secara akal berdasarkan dalil dan burhan secara akli dan sam`i. Begitu juga dengan pengakuan tentang Nabi.
Menurut Al-Qushairy, istilah ini  banyak sekali digunakan di dalam kalam kalangan sufi. Istilah `ushahidu` lebih cenderung kepada penyaksian secara intuitif dan wajdan, yang merupakan antaranya `pengalaman hal` dan bersifat cita rohani.
Menurut Al-Qushairy, mereka memaksudkan dengan perkataan al-shahid, ialah apa yang hadhir lebih kepada qalbu insan yang ghalib mengingatiNya, dan tidak disebut dengan akal oleh Al-Qushairy, seolah-olah dia melihat dengan mata kepalanya, walaupun ghaib (tidak dapat dilihat) daripadanya. Jadi apa yang bertapak di dalam hatinya, kata Al-Qushairy, seolah-olah dia menyaksikannya. Jadi dari segi penyaksian secara langsung dengan mata kepala tidak berlaku, sebaliknya adalah bersifat wajdan dan hal.
Sebagai contoh, ditanya  Al-Shibli tentang mushahadah, maka katanya,
``Dari manakah bagi kita mushahadah dengan Al-Haqq ? katanya lagi,
``Allah yang menyaksi (shahid) kepada kita.``
Apa yang dikatakan mushahadah bagi hamba hurai Al-Qushairy adalah `pinjaman secara wajdan` menandakan kecintaan dan ingatan berterusan – hadhir dalam kalbunya. Kerana kecintaan  adalah berterusan mengingati dan mendzikiri yang dicintai. Dalam kata mushahadah dalam tasawuf adalah atas rasa intuisi  dzauq dan wajdan dan bukan atas dasar realiti dan tidak mungkin mengatasi batas akidah.
Adapun konsep penyaksian yang dapat difahami juga dengan makna hadhir dalam fikiran, lihat, ingat, terbayang dan terkenang dapat berlaku;
Sebagaimana penyaksian di dalam shahadah bagi dua kalimah shahadah, shahadah seperti ini adalalah sebagaimana telah disebutkan  sebagai pengakuan dan kepatuhan. Penyaksian seperti ini secara detailnya seharusnya jika tidak di dalami semasa mengucap dua kalimah shahadah, seharusnya diikuti dengan pembelajaran bagi memahami dan mengukuhkan shahadah seperti mempelajari ilmu aqidah yang dapat difahami melaluinya  tentang ketuhanan dan kerasulan dan rukun-rukun iman yang lain. Shahadah seperti ini seharusnya merupakan konsep shahadah berhubung dengan ketuhanan, kerasulan dan aspek-aspek keimanan yang lain  di dalam ketrasawufan.
Shahadah yang kedua sebagaimana biasa dilalui di dalam keilmuan tasawuf, iaitu mendekati Ilahi secara kerohanian, iaitu melalui pendekatan penyucian diri dan peningkatan kualiti diri rohani seperti pendekatan melalui  maqamat dan ahwal hingga kepada peringkat `cinta Ilahi`. Pendekatan ini dapat dikatakan pendekatan mesra Ilahi, di samping terdapat  yang dapat diistilahkan 1`Takut` kepada azab Allah. Namun kedua-dua di atas dapat bersekali dalam mendekati Allah Ta`ala pada peringkat taqwa, redha dan tawakkal misalnya.
Selain dari dua pendekatan yang dominan di atas, dapat disebut ialah pendekatan secara ilmu secara terbuka, bermaksud melalui berbagai ilmu yang semua pada puncaknya tiba dan membuktikan tentang  kebesaran dan keagungan Ilahi, misalnya melalui ilmu matemetik, perubatan, seni yang dengan ilmu berkenaan dan ilmu-ilmu yang lain menyerlahkan keagungan ilahi dan ianya merupakan mushahadah tentang keagungan Ilahi. Ianya juga sebagai mushahadah ilmiah.
Dapat ditambah lagi konsep mushahadah yang kita namakan `musahahadah pengalaman`. Berapa ramai orang yang melalui pengalaman seperti jatuh sakit teruk hingga menginsafkan diri atau orang yang menghadapi penderitaan dan ujian kehidupan yang menemukan mereka shahadah jalan pulang yang menginsafkan dan mereka menjadi orang patuh dengan perintah-perintah Allah.
Dapat ditambah lagi bahawa shahadah boleh berlaku melalui ingatan, kenangan, penelusuran terhadap yang lalu dan diasosiasi dengan suasana kini menginsafkan seseorang. Semua yang dilalui dalam kesilaman memperteguh keinsafan dan menerangkan lagi dalam menyuluh jalan pulang.
Apa yang disebutkan di atas, secara berasingan dan mungkin dilalui orang berlainan di dalam menanggapi konsep mushahadah, tetapi ianya mungkin berlaku kepada seseorang semua aspek yang telah disebutkan atau sebahagian daripadanya yang merupakan elemen-elemen shahadah baginya dan sebahagian lagi bagi orang yang lain. Dan tidak dinafikan pengalaman individu-individu berkenaan diikuti dan dijadiakn teladan oleh yang lain dan ianya merupakan shahadah bagi yang lain.
Sebagai kesimpulan tidak bererti penyaksiaan  secara mata kepala, tetapi dianya  dapat berlaku secara mata akal, mata hati, mata seni, mata imginasi, mata ingatan dan mata pengalaman yang semuanya menjadi wasilah bagi mendekati diri kepada Tuhan.

Sekian.

No comments:

Post a Comment