May 18, 2017

INTUISI KEZUHUDAN : PERSPEKTIF KESUFIAN


BBB,  20 Sha`ban 1438H. =  17 Mei 2017M. (Rabu):
Bab ini tidak disertai pembuktian dari pada ayat al-Qur`an, biarpun di sana terdapat ayat-ayat Al-Qur`an berhubung dengan zuhud seperti antaranya ayat yang bermaksud:
``Dan mereka adalah dari kalangan orang-orang zahid.`` (Yusuf: 20).
Zuhud adalah termasuk di bawah kategori maqam.
Al-Qushairy  mengukuhkan pendapat dengan membuktikan dengan Hadith Rasulullah s.a.w.
Mengkhabarkan kami oleh Hamzah bin Yusuf al-Sahmi al-Jurjani, berkata, mengkhabarkan kami Abu al-Husain bin `Ubaidillah bin Ahmad bin Ya`qub al-Maqri di Baghdad, berkata, bercakap kepada kami Ja`far bin Majashi` berkata, bercakap kepada kami Zaid bin Isma`il berkata, bercakap kepada kami Kathir bin Hisham, berkata, bercakap kepada kami al-Hakam bin Hisham daripada Yahya bin Sa`id daripada Abi Farwah daripada Abi Khallad dan adalah baginya sahabat berkata, bersabda Rasulullah s.a.w bermaksud:
``Apabila kamu melihat seorang lelaki dikurnia zuhud di dunia dan bercakap, maka dekatlah dengannya, kerana ia menyampaikan hikmah.``
Ini terjadi, lantaran kehalusan jiwanya, mempunyai pengalaman-pengalaman yang berharga, lantaran itu  bercakapnya beserta dengan hikmat-hikmat kata.
Dan berkata Al-Ustadz  al-Imam Abu al-Qasim  r.h.a. beberapa pendapat tentang zuhd. Antara  mereka itu berkata:
Zuhud ialah pada perkara haram, kerana perkara halal ialah harus, kerana ia perkara ni`mat yang dikurniai Allah Subhanahu wa Ta`ala kepada hambanya dengan harta yang halal dan engkau menyembahNya penuh syukur, dia mendapatnya secara ikhtiar dan tidak bercanggah dengan hukum Allah.
Ada pula yang berpendapat, bahawa zuhud ialah terhadap perkara yang haram adalah wajib dan pada halal ialah kelebihan. Kerana pada yang halal ialah harta yang diusahakan secara betul dan sabar dan redha dengan apa yang dikurniai Allah kepadanya.
Dan dikatakan zuhud ialah orang menggunakan hartaya pada jalan ketaatan kepada Allah.
Aku mendengar Shaykh Aba `Abd al Rahman al-Sulami berkata,bercakap kepada kami Ahmad bin Isma`il al-Azdi berkata, bercakap kepada kami `Amran bin Musa al-Asqanji berkata, bercakap kepada kami al-Dauraqi, berkata, bercakap kepada kami Waqi` berkata, berkata Sufyan al-Thauri berkata,
`Zuhud di dunia ialah dengan memendekkan angan-angan. Bukan dengan memakan makanan yang keras dan bukan berpakaian lusuh.``
Dan aku mendengarnya berkata,, aku mendengar Sa`id bin Ahmad berkata, aku mendengar `Abbas bin `Is*am berkata,, aku mendengar Al-Junayd berkata,, aku mendengar Al-Sari berkata,
``Allah merampas dunia daripada wali-walinya dan menjaga kesuciannya dan mengeluarkan daripada hati mereka kegemaran pada bersuka-suka, kerana Dia tidak meredhai mereka dengannya.``
Dan dikatakan zuhud berdasarkan firman Allah bermaksud:
``Supaya engkau tidak kecewa dengan apa yang luput dari  kamu dan tidak gembira dengan apa yang datang kepada kamu,`` (Al-Hadid: 23).
Maka orang zahid tidak suka kepada yang bersifat keduniaan dan tidak duka dengan kehilangannya.
Berkata Yahya bin Mu`az, ``Zuhud mewarisi sifat murah hati dengan pemilikan, manakala kasih mewarisi murah hati dengan kerohanian.``
Berkata Al-Junayd, ``Zuhud ialah mengosongkan hati, sebagaimana kosong daripadanya tangan.``
Aku mendengar Muhammad bin al-Husain berkata, aku mendengar Ahmad bin `Ali berkata, aku mendengar Ibrahim bin Fatik berkata, aku mendengar Al-Junayd yang menyoalnya oleh Ruym tentang zuhd, maka katanya, ``Mengecilkan dunia dan menghapuskan kesannya daripada hati.``
Dan berkata Sari, ``Tidak elok kehidupan seorang zahid yang bekerja untuk kepentingan diri dan tidak elok kehidupan seorang `arif bekerja untuk dirinya.``
Disoal Al-Junayd  tentang zuhud, katanya, ``Kosong tangan dari pemilikan dan hati dari pengikutan.``
Disoal Shibli daripada zuhud, maka katanya, `` Engkau zuhud pada perkara yang selain daripada Allah.``
Kata Yahya bin Mu`adz, ``Tidak sampai seorang kepada hakikat zuhud, hingga ada padanya tiga perkara, ``Amalan yang tidak ada `ilaqah,  kata-kata yang tidak ada ketamakan dan kemuliaan yang tidak menunjukkan kebesaran.``
Berkata Ahmad bin Hanbal, ``Zuhud ada tiga wajah,
Pertama: Meninggalkan yang haram, ia adalah zuhud orang awam,
Kedua: Tinggalkan kelebihan daripada yang halal. Ia zuhud orang yang khas.
Ketiga:  Meninggalkan perkara yang menggaanggu hamba daripada Allah Ta`ala. Ia zuhud para `arifin.``
Aku mendengar Muhammad bin `Abdullah berkata, bercakap kepada kami, `Ali bin al-Husain al-Mus*il,  berkata, bercakap kepada kami Ahmad bin al-Husain berkata, bercakap kepada kami Muhammad bin al-Hasan berkata, bercakap kepada kami Muhammad bin Ja`far berkata, kami mendengar Al-Fudhail bin `Iyadh berkata,,
``Allah menjadikan kejahatan keseluruhannya di dalam satu rumah dan menjadikan kuncinya `cintakan dunia` dan menjadikan kebaikan seluruhnya di dalam satu rumah dan menjadikan kuncinya `zuhud.``
Demikianlah intuisi kezuhudan menurut perspektif kesufian.

Sekian.

No comments:

Post a Comment