May 13, 2017

PERSOALAN DAN PENGALAMAN KESUFIAN - TAUBAH KEPERLUAN UTAMA


BBB, 15 Sha`ban 1438H. = 12 Mei 2017M. (Juma`at):
Selepas  membicarakan tentang tokoh-tokoh sufi dan istilah-istilah mereka , Al-Qushairy di dalam Al-Risalat al-Qushairiyyahnya membicarakan  tentang persoalan dan  pengalaman  kesufian, sebagai bab ketiga yang  secara seturutnya 52 bab. Apa yang didekati oleh Al-Qushairy ini telah didekati oleh seperti  Al-Sarraj di dalam Al-Luma` dan  Abu Bakar Muhammad al-Kalabadzi di dalam Al-Ta`rruf li Madzhab Ahl al-Tasawwuf. Al-Sarraj dengan jelas menjelas dan membezakan antara al-maqamat dan al-ahwal, tetapi Al-Kalabadzi tidak memecahkan pembahagian kepada maqam dan hal. Keadaan yang sama bagi Al-Qushairy. Di dalam 52 bab seterusnya adalah bercampur dengan konsep maqamat dan ahwal dan aspek-aspek yang lain. Lantaran itu bagi merangkumkan semua bab  ini kita letakkan semuanya di bawah Persoalan Dan Pengalaman kesufian. Dari 52 bab, ianya bermula dengan :
Bab Al-Taubah
Bagi setiap bab bagi persoalan dan pengalaman kesufian ini diberi huraian yang panjang yang memakan ruang beberapa halaman, berbanding huraian bagi istilah-istilah yang telah dibicarakan memakan ruang yang agak pendek dan terhad. Bagi satu halaman dibicarakan beberapa istilah.
Pendekatan yang digunakan bahawa bagi setiap persoalan antaranya dimulakan dengan ayat Al-Qur`an yang berhubung dengan topik. Al-Qushairy menggunakan gaya Hadith bagi meriwayatkan kata-kata tokoh yang  diambil pendapat mereka berhubung dengan persoalan yang dibicarakan.
Persoalan taubah adalah termasuk di bawah maqam, bahkan ianya berkedudukan pertama bagi  persoalan maqam.
Untuk persoalan maqam taubah ini Al-Qushairy memetik ayat Al-Qur`an tentang taubah, iaitu: bermaksud:
``Hendaklah kamu bertaubat kepada Allah kesemua wahai orang-orang mu`minin semoga kamu berjaya.`` (Al-Nur: 31).
Kemudian Al-Qushairy memetik Hadith Rasulullah s.a.w. berhubung dengan taubat,  lengkap dengan rawi dan sanad:
Mengkhabarkan kami Abu Bakar Muhammad bin al-Husain bin Faurik berkata, mengkhabarkan kami Ahmad bin Mahmud bin Kharraz berkata, bercakap kepada kami,  Muhammad bin Fadhl bin Jabir berkata, bercakap kepada kami Sa`id bin Abdullah, berkata, bercakap kepada kami Ahmad bin Zakariyya berkata, bercakap kepada kami bapaku, berkata, ``Aku mendengar Anas bin Malik berkata,aku mendengar Rasulullah s.a.w.  bersabda, bermaksud:
``Orang yang bertaubat daripada dosa, seperti orang yang tidak ada dosa baginya. Dan apabila Allah menyukai seseorang hamba, tidak memudharatkannya dengan dosa,`` Kemudian  Baginda membaca  (ayat Al-Qur`an) bermaksud:
``Allah suka orang yang bertaubat dan suka orang yang bersih.`` (Al-Baqarah: 222). Baginda ditanya, ``Apa alamat taubat ? Baginda bersabda ``Menyesal.``
Konsep taubah ini diperkukuhkan lagi dengan Hadith Rasulullah s.a.w.
Mengkhabarkan kami oleh `Ali bin Ahmad bin `Abdan al-Ahwazi berkata, mengkhabarkan kami Abu al-Husain bin Ahmad bin `Ubaid al-S*aqqar, mengkhabarkan kami Muhammad bin al-Fadhl bin Jabir, mengkhabarkan kami oleh Al-Hakam bin Musa berkata, mengkhabarkan kami oleh Khassan bin `Ubaid daripada Abi `Atikah T*arif bin Sulaiman daripada Anas bin Malik bahawa Nabi s.a. w.a.w.s. bersabda bermaksud:
``Tidak suatu yang lebih disukai Allah daripada seorang pemuda yang bertaubat.``
Berkata Al-Qushairy,  ``Taubah ialah awal manzilah daripada manazil para salikin dan seawal-awal maqam daripada maqamat yang menuntut.``
Dan hakikat taubat dari segi lughah `Arab ialah kembali, dikatakan `dia bertaubat, bermaksud `Dia kembali`.
Dan taubah ialah kembali daripada perkara yang keji dari segi shari`at kepada apa yang terpuji padanya, sebagaimana sabda Nabi s.a.w. ``Sesal ialah `Taubah`.
Maka tokoh-tokoh Usul daripada Ahlu  al-Sunnah, mereka berkata,
Syarat sah taubah tiga perkara,
Kesal di atas apa yang dilakukan dari kesalahan-kesalahan
Meninggal kesalahan dalam keadaan semasa (al-hal), dan
Berazam tidak kembali kepada melakukan seumpama apa yang telah dilakukan daripada perkara-perkara ma`siat.
Berkata Al-Junayd taubat perlu tiga perkara:
Pertama kesal, kedua azam tidak kembali kepada apa yang ditegah Allah dan berusaha menurut jalan yang betul.
Berikutnya dipetik dari berbagai pendapat tokoh sufi yang pendapat mereka sebagai mengulas firman Allah dan sabda Junjungan, bahawa taubat adalah persoalan penting di dalam kehidupan dan setiap orang tidak sunyi dari melakukan kesalahan. Bagi sufi taubat adalah keperkuan awal dan utana sebagai permulaan melangkah ke gerbang kerohanian.

Sekian.

No comments:

Post a Comment